Rheolwr Ymgysylltu (Sir Y Fflint)

Yr ydym yn gweithio efo cymunedau i oresgyn adfyd, taclo iselder ac unigrwydd cymdeithasol, gwellhau iechyd, datblygu sgiliau a chyfleodd i sicrhau mae gan bobl ifanc yr allu i arwain newid.

Rheolwr Ymgysylltu
Cytundeb am 1 mlynedd
Cyfeirnod swydd: V485
21 awr
Cyflog: £25,000 (cyfwerth llawn amser)
Dyddiad dechrau: cyn gynted â phosib
Lleoliad: Wedi’i seilio o’r cartref (efo teithio o gwmpas Sir y Fflint)
Dyddiad cau: 20th Rhagfyr 2023
Dyddiad y cyfweliad a lleoliad: 9 Ionawr 2023, Microsoft Teams


Volunteering Matters

Dylai pawb yn y DU derbyn y cyfle i lwyddo. Felly, yr ydym yn dod a phobl i’w gilydd i oresgyn nifer o faterion mwyaf cymhleth trwy’r pŵer o wirfoddoli.

Yr ydym yn gweithio efo cymunedau i oresgyn adfyd, taclo iselder ac unigrwydd cymdeithasol, gwellhau iechyd, datblygu sgiliau a chyfleodd i sicrhau mae gan bobl ifanc yr allu i arwain newid. Oherwydd yr ydym yn elusen wladol, mae gennyn ni’r gallu i weithio i raddfeydd mwyach wrth rannu ein harbenigeddau ac adeiladu partneriaethau i achosi ardrawiad positif.

Yr ydym yn trawsffurfio adnabyddiaeth ac egni lleol mewn i weithrediadau a chynnydd wrth alluogi cymunedau cryf i greu dyfodol gwell i bawb.

Dyletswyddau allweddol:

 • Recriwtio, cyfweld, anwytho, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr.
 • Gweithio yn agos efo partneriaid/asiantaethau cyfeiriol ac arianwyr i sicrhau llif cyson o gyfranogwyr mewn i’r prosiect.
 • Rheoli’r proses matsio o wirfoddolwyr efo cyfranogwyr wrth sefydlu a chefnogi gweithgareddau newydd sy’n addas.
 • Gweithredu asesiadau risg am weithgareddau gwirfoddoli, i gynnwys trefniadau diogelu, a’i adolygu’n rheolaidd.
 • Sicrhau mae tystiolaeth monitro a data ar ein heffaith yn cael eu casglu yn erbyn canllawiau monitro.
 • Darparu cefnogaeth weinyddol i’r prosiect le mae angen, megis prosesi warantau gwirfoddolwyr a chynnal cronfeydd data.
 • Hysbysebu’r prosiect wrth ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i ysgogi diddordeb mewn gwirfoddoli ac i hybi ymgysylltiad cymunedol.
 • Cynnal perthnasau effeithio efo hapddalwyr a phartneriaid y prosiect o ddydd-i-ddydd.
 • Paratoi adroddiadau wedi’i seilio ar dargedau ac allbynnau, i’r arweinydd rhanbarthol.
 • Chwarae rôl actif mewn nodi a datblygu busnes newydd i’r elusen.
 • Cyfrannu i waith tîm ar draws Volunteering Matters.

Profiad/sgiliau a phriodoleddau

Profiad o weithio efo pobl hyn.

Profiad o weithio efo, a rheoli, gwirfoddolwr, ynghyd a’r gallu i ysbrydoli ac ymgysylltu efo nhw.

Profiad o weithio mewn partneriaeth efo asiantaethau eraill.

Sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu rhagorol.

Sgiliau hunan-drefnu rhagorol, ynghyd a’r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith heriol a gweithio dan bwysau i gwrdd â therfynau amser.

Gallu i asesu risg a gweithredu asesiadau risg.

Tystiolaeth o sgiliau gweinyddol a TGCh da ynghyd a’r gallu i gynnal anghenion monitro y prosiect; megis cofnodion gweinyddol ac ariannol.

Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, Diogelu Data a chyfrinachedd.

Galluoedd Dymunol

Y gallu i siarad Cymraeg, neu’r parodrwydd i ddysgu.

Cymwysterau

Mae profiad perthnasol ac aliniad i’n gwerthoedd yn mwyaf bwysig i’r rôl hon na cymwysterau sbesiffig.

Lleoliad: Mi fydd y rôl yn seilio o’r cartref, ac mi fydd yna ddisgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus teithio ar draws Sir Fflint. Mi fydd yna angen am fynediad da i’r rhyngrwyd i alluogi gweithio o bell, a lle i weithio addas yn y cartref. Caiff offer TG a’i isadeiledd eu cyflenwi gan Volunteering Matters.

Mae’r rôl hon yn amodol ar wiriad DBS manylach. Ein gwerthoedd a dull gweithio

Mewn popeth yr ydym yn gwneud fel elusen, yr ydym yn ymgrymu agwedd o “Rhyddid efo Fframwaith” a chawn ein harwain gan ein gwerthoedd: i fod yn rymusol, cynhwysol, tosturiol, positif a didwyll.

Cydraddoldeb a chynhwysiant.

Mae Volunteering Matters yn estyn croeso i bob ymgeisydd, ac yr ydym yn awyddus i sicrhau mae ei’n dîm yn adlewyrchu amrywiaeth y DU a’r cymunedau yr ydym yn gweithio mewn. Yr ydym yn annog ceisiadau o bobl efo anableddau, pobl LHDT, pobl efo cefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Cenhedlig, ynghyd ac ymgeisydd efo unrhyw nodwedd warchodedig ac o grwpiau difreintiedig.

Addasiadau hyderus a resymol a ran anableddau

Yr ydy yn gwarantu i gyfweli unrhyw berson efo anabledd sydd efo cais sy’n bodloni’r safon ofynnol am y rôl. Mewn eich cais, darparwch dystiolaeth sy’n adlewyrchu eich cymhwysedd yn erbyn yr adran “Profiad/sgiliau a phriodoleddau” yn y disgrifiad swydd hwn.

I gael eich ystyried am gyfweliad gwarantedig, neu i drafod unrhyw addasiad rhesymol i’r proses ceisio, datganwch hwn mewn eich cais neu cysylltwch efo join@volunteeringmatters.org.uk am fwy o wybodaeth.

Yr ydym wedi ymrwymo i’r addewidion canlynon sy’n cwmpasu ein proses recriwtio a dewis a’i methodoleg: The Promise (Yr Alban), Show the Salary, a Salary History.

Mae’r rôl hon yn amodol ar wiriad DBS manylach.

I geisio

1)            Lawrlwythwch ein ffurflen ceisio

2)            Lawrlwythwch ein ffurflen i fonitro ein recriwtiaid – Cyswllt

3)            Danfonwch eich dogfennau i gyd i join@volunteeringmatters.org.uk

Caiff y disgrifiad swydd hwn ei greu efo’r bwriad i gynnwys graddfa eang o ddyletswyddau ac anghenion. Nid yw’n drwyadl neu’n anghynhwysol, a thra byddwn yn disgwyl rhai amrywiadau, byddant ar lefel addas i’r rôl hon.

Resources

Downloads

Back to top of the page