Rheolwr Ymgysylltu (Newport)

Cytundeb am 12 mlynedd Cyfeirnod swydd: V495 35 awr Cyflog: £25,000 Dyddiad dechrau: cyn gynted â phosib Lleoliad: Wedi’i seilio o’r cartref (efo teithio o gwmpas Newport) Dyddiad cau: 8 […]

Cytundeb am 12 mlynedd

Cyfeirnod swydd: V495

35 awr

Cyflog: £25,000

Dyddiad dechrau: cyn gynted â phosib

Lleoliad: Wedi’i seilio o’r cartref (efo teithio o gwmpas Newport)

Dyddiad cau: 8 Ebrill 2024

Dyddiad y cyfweliad a lleoliad: TBC, Microsoft Teams

Volunteering Matters

Dylai pawb yn y DU derbyn y cyfle i lwyddo. Felly, yr ydym yn dod a phobl i’w gilydd i oresgyn nifer o faterion mwyaf cymhleth trwy’r pŵer o wirfoddoli.

Yr ydym yn gweithio efo cymunedau i oresgyn adfyd, taclo iselder ac unigrwydd cymdeithasol, gwellhau iechyd, datblygu sgiliau a chyfleodd i sicrhau mae gan bobl ifanc yr allu i arwain newid. Oherwydd yr ydym yn elusen wladol, mae gennyn ni’r gallu i weithio i raddfeydd mwyach wrth rannu ein harbenigeddau ac adeiladu partneriaethau i achosi ardrawiad positif.

Yr ydym yn trawsffurfio adnabyddiaeth ac egni lleol mewn i weithrediadau a chynnydd wrth alluogi cymunedau cryf i greu dyfodol gwell i bawb.

Cyfnewid Sgiliau Casnewydd

Mae ein prosiect Cyfnewid Sgiliau Casnewydd yn anelu at adeiladu cysylltiadau cymunedol trwy gymysgu grwpiau o bobl efo’i gilydd i rannu sgiliau wrth wirfoddoli. Gellir esiamplau fod yn coginio, trwsio beiciau, neu godi hyder wrth ddefnyddio technoleg. Mi fydd y prosiect hwn yn gweithio ar draws Casnewydd ac mi fydden yn cael ei arwain gan anghenion, dymuniadau a diddordebau’r cymunedau lleol. Amcan y prosiect yw dod a phobl iau a hyn efo’i gilydd i adeiladu sgiliau, creu cysylltiadau bwriadol ar draws cenedlaethau a lleihau teimladau o unigrwydd y gellir bodoli beth bynnag mae oed person.

Dyletswyddau allweddol:

 1. Recriwtio, cyfweld, anwytho, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr.
 2. Gweithio yn agos efo cymunedau a hapddalwyr lleol i ddynodi anghenion, cryfderau a chapiau mewn cymunedau, a chynllunio rhaglen o actifedd mewn ymateb.
 3. Gweithredu asesiadau risg am weithgareddau gwirfoddoli, i gynnwys trefniadau diogelu, a’i adolygu’n rheolaidd.
 4. Gweithio yn gynhyrchiol efo cydweithwyr y prosiect to sicrhau mae gan y prosiect ffrydiolrwydd a chysondeb ar draws Casnewydd. Sicrhau mae tystiolaeth monitro a data ar ein heffaith yn cael eu casglu yn erbyn canllawiau monitro.
 5. Darparu cefnogaeth weinyddol i’r prosiect le mae angen, megis prosesi warantau gwirfoddolwyr a chynnal cronfeydd data.
 6. Hysbysebu’r prosiect wrth ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i ysgogi diddordeb mewn gwirfoddoli ac i hybi ymgysylltiad cymunedol.
 7. Cynnal perthnasau effeithio efo hapddalwyr a phartneriaid y prosiect o ddydd-i-ddydd.
 8. Paratoi adroddiadau wedi’i seilio ar dargedau ac allbynnau, i’r Rheolwr Prosiect.
 9. Chwarae rôl actif mewn nodi a datblygu busnes newydd i’r elusen.
 10. Cyfrannu i waith tîm ar draws Volunteering Matters.

Profiad/sgiliau a phriodoleddau

 1. Profiad o weithio efo cymunedau.
 2. Profiad o weithio efo, a rheoli, gwirfoddolwr, ynghyd a’r gallu i ysbrydoli ac ymgysylltu efo nhw.
 3. Profiad o weithio mewn partneriaeth efo asiantaethau eraill.
 4. Sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu rhagorol.
 5. Sgiliau hunan-drefnu rhagorol, ynghyd a’r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith heriol a gweithio dan bwysau i gwrdd â therfynau amser.
 6. Gallu i asesu risg a gweithredu asesiadau risg.
 7. Tystiolaeth o sgiliau gweinyddol a TGCh da ynghyd a’r gallu i gynnal anghenion monitro y prosiect; megis cofnodion gweinyddol ac ariannol.
 8. Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 9. Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, Diogelu Data a chyfrinachedd.

Galluoedd Dymunol

Y gallu i siarad Cymraeg, neu’r parodrwydd i ddysgu.

Cymwysterau

Mae profiad perthnasol ac aliniad i’n gwerthoedd yn mwyaf bwysig i’r rôl hon na cymwysterau sbesiffig. 

Arall

Lleoliad: Mi fydd y rôl yn seilio o’r cartref, ac mi fydd yna ddisgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus teithio ar draws Casnewydd. Mi fydd yna angen am fynediad da i’r rhyngrwyd i alluogi gweithio o bell, a lle i weithio addas yn y cartref. Caiff offer TG a’i isadeiledd eu cyflenwi gan Volunteering Matters.

Ein gwerthoedd a dull gweithio

Mewn popeth yr ydym yn gwneud fel elusen, yr ydym yn ymgrymu agwedd o “Rhyddid efo Fframwaith” a chawn ein harwain gan ein gwerthoedd: i fod yn rymusol, cynhwysol, tosturiol, positif a didwyll.

Cydraddoldeb a chynhwysiant.

Mae Volunteering Matters yn estyn croeso i bob ymgeisydd, ac yr ydym yn awyddus i sicrhau mae ei’n dîm yn adlewyrchu amrywiaeth y DU a’r cymunedau yr ydym yn gweithio mewn. Yr ydym yn annog ceisiadau o bobl efo anableddau, pobl LHDT, pobl efo cefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Cenhedlig, ynghyd ac ymgeisydd efo unrhyw nodwedd warchodedig ac o grwpiau difreintiedig.

Addasiadau hyderus a resymol a ran anableddau

Yr ydym yn gwarantu i gyfweli unrhyw berson efo anabledd sydd efo cais sy’n bodloni’r safon ofynnol am y rôl. Mewn eich cais, darparwch dystiolaeth sy’n adlewyrchu eich cymhwysedd yn erbyn yr adran “Profiad/sgiliau a phriodoleddau” yn y disgrifiad swydd hwn.

I gael eich ystyried am gyfweliad gwarantedig, neu i drafod unrhyw addasiad rhesymol i’r proses ceisio, datganwch hwn mewn eich cais neu cysylltwch efo join@volunteeringmatters.org.uk am fwy o wybodaeth.

Yr ydym wedi ymrwymo i’r addewidion canlynon sy’n cwmpasu ein proses recriwtio a dewis a’i methodoleg: The Promise (Yr Alban), Show the Salary, a Salary History. 

Mae’r rôl hon yn amodol ar wiriad DBS manylach.

I geisio,

1)            Lawrlwythwch ein ffurflen ceisio

2)            Lawrlwythwch ein ffurflen i fonitro ein recriwtiaid

3)            Danfonwch eich dogfennau i gyd i join@volunteeringmatters.org.uk

Caiff y disgrifiad swydd hwn ei greu efo’r bwriad i gynnwys graddfa eang o ddyletswyddau ac anghenion. Nid yw’n drwyadl neu’n anghynhwysol, a thra byddwn yn disgwyl rhai amrywiadau, byddant ar lefel addas i’r rôl hon.

Back to top of the page